David Pieters

Het Babel Manifest 1

Deel 1 De patronen en de wereldregering.
Deel 2: Het grote Babel
Deel 3: Wat te doen en de toekomst. 

De vraag die steeds meer mensen zichzelf stellen is: waar gaat het heen met ons land? En met de wereld? En daarachter de vraag: wat betekent dat voor mijn leven en dat van mijn kinderen en kleinkinderen?

Deze vragen zijn het uitgangspunt van dit schrijven. Ik wil er niemand mee overtuigen, of aanzetten tot een bepaalde actie. Ik deel een visie gebasseerd op wat ik zelf waarneem. Iedereen is vrij om hiermee te doen wat hij/zij wil of het naast zich neer te leggen. 

Wat we zien

De laatste jaren zien we steeds scherper hoe de contouren van een top-down socialistisch-technocratische wereldregering vorm krijgt. Regeringen van landen sluiten verdragen en overeenkomsten met ‘overkoepelende’ partijen als de VN, NAVO, WEF, IMF en WHO. En zij zijn vervolgens degene die de agenda en nieuwe regels bepalen waar de ‘leden’ zich aan moeten houden.

Het groeiende globalisme en een daaruit voort vloeiende wereldregering (of je het nu zo noemt of niet) is een logische volgende stap van onze westerse ‘beschaving’ waar het altijd om expansie en groei is gegaan en om uitbreiding van macht en welvaart over de wereld.

Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen, zegt men. Zo is het ook met gebeurtenissen in ons land en de wereld. Vaak kunnen we pas achteraf zien dat allerlei gebeurtenissen met elkaar samenhangen en bijdragen tot een bepaalde climax. Zo kijken we nu heel anders naar de jaren dertig van de vorige eeuw dan de mensen die in de jaren dertig leefden en die niet wisten wat er zou gaan gebeuren. Ook nu weten we niet wat er precies gaat gebeuren, maar ik heb me de laatste jaren regelmatig afgevraagd hoeveel mensen er waren die in de begin jaren dertig in Europa al zagen dat het totaal de verkeerde kant op ging. En hoe zij zich voorbereiden. Financieel stond Duitsland op instorten, net als Europa en de VS nu, met torenhoge schulden en politieke en maatschappelijke onrust.

De belofte

Als we kijken naar ‘agenda 2030’ ook wel bekend als de Sustainable Development Goals. moeten deze zorgen dat de mensheid in 2030 in een utopische wereld leeft. Het zijn prachtige doelen, waar eigenlijk niemand tegen kan zijn als je ze even doorleest. Plannen ‘to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity.’ Geweldig!

De vraag is of het doel de middelen heiligt, zoals het gebruik van macht en controle om een utopische samenleving te bereiken, maar dus ook of de intentie zuiver is. En daarin moet ik in onze huidige tijd denken aan het oude gezegde ‘aan de vruchten kent men de boom.’ 

Dus, als de regeringen, wereldleiders enz. het werkelijk goed met de toekomst van deze planeet en haar inwoners voor hebben, dan zal dat moeten blijken door de daden die we zien. Niet door mooie woorden.

Het zien van samenhang en patronen

Deze wereld, waar wij allemaal deel van uitmaken, is een natuurlijk ecosysteem. In de natuur kennen we dat als ‘de circle of life’. Overal om ons heen zien we een samenhang in patronen. Zoals dagen, seizoenen, jaren, eeuwen en tijdperken enz. 

De mens heeft eeuwen en generaties op deze planeet doorgebracht om al die patronen waar te nemen en in kaart te brengen. En vervolgens door te geven aan anderen die daar weer studie van maakten en de opgedane kennis weer doorgaven. En nog steeds ontdekken we nieuwe patronen die ons iets vertellen over de aard van ons bestaan.

Alles wat we weten en kennen, hebben we ontdekt door patronen waar te nemen. 

‘Kijk eens wat ik ontdekt heb?’ Zou de vraag van ieder kind kunnen zijn.

We voorspellen het weer door naar patronen te kijken. Zo weten big wave surfers precies waar ze wanneer moeten zijn voor de grootste golven, want dat zijn de leuke dingen eraan. We bestuderen de geschiedenis door naar patronen te kijken en ook economen gebruiken rekenmodellen om middels het herkennen van patronen te voorspellen waar het heen gaat. Zo kun je ieder vakgebied wel opnoemen en je ziet dat patronen er een rol in spelen. Sport, ondernemen, politiek, psychologie, wetenschap enz. En bijna al die patronen gebruiken we om voorspellingen te doen, zodat we kunnen inspelen op mogelijke scenario’s.

Het onderzoek

In mijn eigen onderzoek kijk ik altijd naar grote lijnen en maatschappelijke ontwikkelingen, de economie en wereldgebeurtenissen. Ook heb ik me van jongs af aan verdiept in godsdienst en spiritualiteit en heb ik me in uiteenlopende groepen en stromingen begeven. Daarin zag en leerde ik door eigen ervaring over allerlei zienswijzen, theologieen en filosofieën, maar ook over groepsdynamiek, beïnvloeding en leiderschap en hoe dit voor en achter de schermen werkt. En in feite zien we overal waar groepen mensen zich willen organiseren dezelfde dynamieken ontstaan.

Groepsdruk is een van de makkelijkste processen om uit te leggen omdat iedereen het kent. Desondanks herkennen we het vaak niet in onze buitenwereld omdat we zelf nog te vaak onbewust zijn over wanneer we ons zelf aanpassen. Velen van ons zijn zelf enorme aanpassers geworden. Meestal om niet geconfronteerd te worden met onze eigen angsten (voor afwijzing) en wat er op diepere laag in onszelf speelt. Geen wonder dat we leiders, ministers en europese politici op het wereldtoneel zien hebben die zich als een kameleon kunnen aanpassen en die daarom worden geprezen door mensen als Claus Schwab die voorstander zijn van de great reset.

Pleasen is een vorm van zelfverloochening en op wezenlijke vlakken jezelf in de steek laten. Religies die oproepen tot zelfverloochening zijn dan ook de meest machtige bolwerken op deze planeet geweest omdat ze miljoenen volgelingen hebben die hun hele leven in dienst stellen van het geloof.

We zien nu ook dat politici en machthebbers een beroep doen tot zelfverloochening. Dit keer onder het mom van klimaat of een oorlog. En daarin zien we het hedendaagse ‘deugen’ terug. Het is de dynamiek die je bij godsdienstig fanatisme ziet waarin mensen elkaar gaan controleren en met een vingertje wijzen om vervolgens iedereen die niet deugt te cancellen.

Tekenen van de tijd

Ik denk dat het voor iedereen, die voor zichzelf en zijn eigen leven de tekenen van de tijd wil kennen, zinvol is om naar patronen en verbanden te kijken. Zodat je maatregelen kunt nemen en keuzes kunt maken voor het behoud van je vrijheden en je toekomst.

Als het gaat om patronen zien, geldt dat voor wereldgebeurtenissen idem dito. Welke patronen zien we? En op welke terreinen, waar, bij wie enz. En zeggen die patronen iets over wat we kunnen verwachten?

Dit is een van de redenen dat sommige mensen zich zorgen maken, en anderen niet. Niet iedereen kijkt naar, of ziet, die patronen. En niet iedereen kijkt naar hetzelfde. 

Geloof je dat gebeurtenissen in ons leven en de wereld toeval zijn? Of zijn ze onderdeel van een patroon/cyclus en is er een samenhang? 

De ontwikkeling

Als we kijken naar de ontwikkeling van onze beschaving en onze collectieve geschiedenis zoals wij die in het westen kennen, dan zien we een duidelijke lijn. Vooral de laatste honderd jaar is het razendsnel gegaan en de laatste twintig jaar was ongekend. 

Toenemende welvaart, economische groei, technologische vooruitgang en internationale samenwerkingen. Maar ook zien we onze enorme afhankelijkheid van energie en technologie en de verschillen tussen rijk en arm op onze planeet. 

De grote vraag is waar al deze ontwikkelingen toe leiden?

West Europese landen zijn de ‘rijkste’ landen op aarde geworden doordat we eeuwen geleden al begonnen met het veroveren van andere landen waardoor we vaak op oneigenlijke gronden economisch konden groeien. Zie de expansiedrift in de ‘Gouden Eeuw’ die alleen goud bleek te zijn voor de oa Spanje, Engeland, en Nederland. Maar ook Italië en Duitsland hebben een recentelijk ‘expansie’ verleden. 

Inmiddels bouwen de VS en Europa door aan hun imperium om de grootste economische en technologische macht op aarde te blijven. Die positie willen ze koste wat kost behouden. Daarin zien we de spanningen omtrent Rusland en ook China/Taiwan.

Het patroon van een wereldregering

Het globalisme en de daaruit voorkomende ‘wereldregering’ past in het patroon van de westerse mens die zich steeds verder wil ontwikkelen en steeds meer controle wil over hoe het leven op aarde dient te zijn. Weg van de natuur en weg van het harde aardse leven waar uiteindelijk voor iedereen de dood wacht. Tot die tijd willen we het zo aangenaam mogelijk maken. We willen alle ziekte en pijn uitbannen. We zoeken niet meer naar oorzaken, maar behandelen symptomen. Want dat is waar het snelst het meeste geld mee verdiend wordt. We willen niet naar onszelf kijken en onze diepste angsten die we daaronder voelen, maar gaan voor meer veiligheid en meer controle over dat leven wat we maar niet kunnen beheersen. We creëren zelfs crisissen zodat we meer vat kunnen krijgen op mogelijke bedreigingen. Dat is het patroon waar we nu in zitten.

Het is nog steeds een vorm van overleven. We hebben het als mensheid ook niet makkelijk gehad. We zijn door eeuwen van donkerte gegaan. Oorlogen, honger, ziektes, armoede, overheersing en noem maar op. Voor de westerse mens die zich steeds verder wil ontwikkelen De afgelopen 100 jaar zijn we echter in sneltreinvaart ontwikkeld, weg van de grillen van het harde aardse bestaan, en we vinden dat heel de wereld mee moet in deze ontwikkeling. Vanuit een collectief trauma, hebben wij onze moderne wereld opgetrokken. Controle, Zekerheid en veiligheid zijn onze overleving geworden. Het is een strijd tegen de natuur en het aardse bestaan.

En daarmee zijn we nu op de verste ontwikkeling gekomen van het organiseren van het leven op aarde en van het kunnen van de mens zelf. Het is zinvol om het verloop van die ontwikkeling en je plek daarin voor je te zien evenals waar de mensheid naartoe gaat. We kunnen dat trouwens gewoon voor ons zien gebeuren. Je hoeft alleen maar naar de grote tech bedrijven te kijken. Zij zijn het waar onze maatschappij op dit moment van afhankelijk is geworden. Zij bieden dan ook vele oplossingen. Oplossingen die we nu nodig denken te hebben om de problemen die we met onze eigen vooruitgang hebben gecreëerd, op te lossen. Digitalisering, biotechnologie, artificial intelligence, big data, ruimtevaart enz.

De volgende stap in de ontwikkeling van de westerse samenleving is de stap naar de cloud. Dat is de vierde industriële revolutie. Versmelten met het internet. Niet meer volledig met de voeten in en op de aarde. Maar opgaand in het door de mens zelf ontwikkelde technologische systeem. 

De vierde industriële revolutie is een revolutie van vervreemding.

Het internet en AI systeem is een kunstmatig gebouwd netwerk waarmee we ons kunnen loskoppelen van de natuur en de afhankelijkheidsrelatie die we met de natuur hebben als biologische stoffelijke en sterfelijke wezens. 

De westerse mens gaat steeds verder op in technologie. We verliezen het contact met de aarde en met onszelf. We zien het eigenlijk overal gebeuren. Collectief en individueel verliezen we de verbinding. Verbinding gaat over het besef dat alles wat leeft op op elkaar is afgestemd en ook afhankelijk van elkaar is. Op een manier die wij feitelijk niet kunnen snappen. Maar omdat we het kunnen zien, zijn we het gaan nabouwen. Met computers. Alles moet 24/7 altijd verbonden zijn. Dat idee is niet nieuw. Heel diep verscholen in de mens leeft een herinnering dat we ooit zo verbonden zijn begonnen en daarheen kunnen terugkeren: volledig innerlijk afgestemd en verbonden met alles om ons heen, met onszelf, de natuur/aarde en met de oorsprong van het leven.

Bundeling van macht

Onze westerse machthebbers denken dat ze door het bundelen van de krachten een nieuw groot en machtig imperium kunnen bouwen. En als ze kunnen, dan zullen ze de wereld overnemen. Ze dulden niemand in hun weg en zullen het patroon van meer controle en massa beïnvloeding blijven volgen tot hun ondergang. Ze willen een wereldregering onder het mom van klimaat, voedselveiligheid, welvaart, democratie en zo meer. Maar om dit te bereiken zullen ze controle moeten hebben over alles wat nodig is om die 17 sustainable development goals te bereiken. Denk aan voedselvoorziening, inperken van vrijheid vanwege klimaat enz. Dat zien we nu gebeuren. Het is de enige manier waarmee ze deze doelen kunnen halen en de westerse dominante positie op het wereldtoneel, kunnen behouden. En een gevolg is dat potentieel gezien alle mensen afhankelijk zullen zijn van de goede intenties van de mensen die aan de digitale knoppen draaien.

Zo’n wereldregering kan alleen gevestigd worden door meer systemen van controle en dwang. Dat is nu eenmaal nodig bij deze schaalvergroting. Individuele mensen zullen steeds meer van hun persoonlijke vrijheden moeten inleveren ten gunste van een nieuw collectief ideaal. Het is een soort nieuwe wereldreligie en iedereen moet er in geloven. Of je het daarmee eens bent, zal je niet gevraagd worden. Deze ontwikkeling maken we nu al mee en zal waarschijnlijk intensiveren. Voordat de boel uit elkaar klapt.

Ga door naar deel 2

Ga door naar deel 3

Wil je dit manifest delen? Graag.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven van publicaties en nieuwe Podcasts?

Mijn thema's gaan over persoonlijke groei in een veranderende wereld. Over bewustwording en ontwaken, Human Design, ondernemen en vrijheid het volgen van je eigen unieke en authentieke weg. Ik stuur zo'n 1x per maand een e-mail.

Het Menu